Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดประกวด การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


มูลนิธิเอสซีจี หรือ SCG Foundation ( ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา” ) เคารพสิทธิความเป็นส่วน ตัวของผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด การประกาศผล การมอบรางวัล การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ( รวมเรียกว่า “กิจกรรม” ) เช่น สื่อมวลชน ผู้ชมนิทรรศการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้


1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่าน เป็นคู่สัญญากับเรา เช่น ดำเนิน การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วม เช่น การติดต่อนัด หมาย การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม การลงทะเบียน การเข้า ร่วมกิจกรรม การคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครการประกวด การพิจารณา ตัดสินผู้ได้รับรางวัล การมอบรางวัล การจัดเตรียมกิจกรรม และ การจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรม เช่น การตีพิมพ์สูจิบัตร การจัด นิทรรศการ การจัดเสวนา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เราสามารถให้ บริการเว็บไซต์ของเราแก่ท่านได้ เช่น www.youngthaiar+staward.com

1.2. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น

(1) เพื่อให้เราปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินกิจกรรม ( รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ) และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด รวมถึงการแจ้งข่าวสาร การจัดทำสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

(2) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น การควบคุมการเข้าถึงสถานที่จัดงานและเพื่อประโยชน์ ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม การเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อ การเข้าสู่ระบบ ( Log in ) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

(3) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

1.3. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ

1.4. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

1.5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้

1.6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา ส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมให้กับท่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

(2) เพื่อให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ/หรือ จากกิจกรรม ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์ การนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ซึ่งรวมถึงการจัดทำสื่อต่าง ๆ และนำออกเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกและสาธารณะ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

(3) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป

1.7. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในข้อ 4


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

2.1. เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมการประกวด เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด ที่อยู่ สถานศึกษา ระดับชั้น ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook ID Line ID โดยในแต่ละการประกวดเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกัน
กรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือก หรือชนะการประกวดเราอาจเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ รูปถ่ายเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และแนะนำตัว ประวัติและเกียรติคุณของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ท่านรับประทานหรือไม่รับประทาน (ในกรณีที่เราจัดเตรียมอาหารให้กับท่าน)

2.2. กรณีที่ท่านเป็นกรรมการตัดสินการประกวด เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง ประวัติและเกียรติคุณของท่าน ความสนใจและความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ท่านรับประทานหรือไม่รับประทาน (ในกรณีที่เราจัดเตรียมอาหารให้กับท่าน)

2.3. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาพและ/หรือเสียง ทั้งภาพนิ่ง (รูปถ่าย) และภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน์) ซึ่งได้จากการที่เราบันทึกภาพบรรยากาศในงาน และการสัมภาษณ์

2.4. เมื่อเราสัมภาษณ์ท่าน เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง ประวัติและเกียรติคุณของท่าน ความสนใจและความเชี่ยวชาญ รายได้ เช่น รายได้จากการขายหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.5. ในกรณีที่ท่านเข้ากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบประชุมออนไลน์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากที่เราระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบประชุมออนไลน์นั้น ๆ

2.6. เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านแม้ว่าข้อมูลชนิดพิเศษนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยตรง เช่น ในกรณีที่เราต้องเก็บภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลการนับถือศาสนาอยู่บนหน้าบัตร แม้ว่าเราจะไม่ได้นำข้อมูลนั้นมาใช้งาน ทั้งนี้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน เช่น การปิดทับ (black out) ข้อมูลที่ไม่จำเป็น

2.7. หากเรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน เราจะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน


3. การใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ https://www.scgfoundation.org/cookie-policy/


4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

4.1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอมกับเราได้โดยติดต่อ e-mail: [email protected]

4.2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

4.3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย


5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5.2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5.3. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาตได้


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

6.1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

(1) บริษัทในเครือเอสซีจี

(2) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเราเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกและตัดสินการประกวด ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม (เช่น organizer) ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ซึ่งรวมถึงธนาคารที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน สื่อออนไลน์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสาขาการประกวด (เช่น องค์กรทางศิลปะ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความสามารถของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ให้ประกันการเดินทาง

6.2. เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ


7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

7.1. เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

7.2. เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

7.3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ


8. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

8.1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

8.2. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม


9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

9.1. ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

- ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

- คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน

- ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)

- ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

- ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9.2. ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยติดต่อ e-mail: [email protected] (โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)


10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

10.1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: มูลนิธิเอสซีจี ( SCG FOUNDATION )
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: 02-586-5506

10.2. กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: [email protected]

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ