Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...รายละเอียด
YOUNG THAI ARTIST AWARD


สาขาศิลปะ 2 มิติ
TWO DIMENSIONAL ART

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )

ผลงาน

 1. งานจิตรกรรม งานภาพพิมพ์ หรืองานสื่อผสมอื่นๆ ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค
 2. สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
 3. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
 4. ผลงานรวมกรอบพร้อมติดตั้งต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกิน 1.8 x 1.8 เมตร หากมีส่วนที่ยื่นออกมานอกเฟรม ต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร
 5. ไม่เคยผ่านการแสดงที่อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 6. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

วิธีสมัคร

 1. ถ่ายภาพบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา และผลงานเตรียมไว้
 2. เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชิ้นงาน
 3. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องส่งผลงานจริงให้กรรมการพิจารณา โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับ

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

สาขาศิลปะ 3 มิติ
THREE DIMENSIONAL ART

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 ) และไม่ได้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า

ผลงาน

 1. งานประติมากรรม งานสื่อผสม ฯลฯ ไม่จำกัดแนวความคิดและเทคนิค
 2. สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและ ไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ความไม่สงบในสังคม
 3. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
 4. ขนาดของผลงาน ( ไม่รวมฐาน ) มี ความสูง (H) + ความกว้าง (W) + ความลึก (D) รวมกันไม่เกิน 250 เซนติเมตร
 5. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 6. ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 7. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคนละ 1 ชิ้น

วิธีสมัคร

 1. ถ่ายภาพบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
 2. ถ่ายภาพผลงานเตรียมไว้ โดยจะต้องถ่ายภาพผลงาน ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหลัง รวม 4 ภาพ
 3. ถ่าย VDO พร้อมเสียงบรรยาย ความยาวไม่เกิน 1 นาที เตรียมไว้ โดยจะต้องถ่ายให้เห็นผลงานรอบด้าน รายละเอียดของงาน พร้อมอธิบาย ชื่อผลงาน / แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน / เทคนิค ( หากมีเทคนิคพิเศษ เช่น การเปิด - ปิดไฟ ให้ถ่ายมาด้วย ) ทั้งนี้ ห้ามแจ้งชื่อ นามสกุล สถาบัน หรือเปิดเผยให้ทราบว่าเป็นผลงานของผู้ใด หรือ มาจากสถาบันใด
 4. เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมอัปโหลดรูปถ่าย และ VDO ตามรายละเอียดข้างต้น *ยังไม่ต้องส่งผลงานจริง*
 5. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องส่งชิ้นงานจริงให้กรรมการรอบคัดเลือกพิจารณาอีกครั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

สาขาภาพถ่าย
PHOTOGRAPHY

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )

ผลงาน

 1. ภาพถ่ายไม่จำกัดแนวคิด ซึ่งสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชมไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
 2. เป็นผลงานที่ถ่ายด้วยกล้องบรรจุฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล สามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 3. การส่งผลงานรอบคัดเลือกเป็นภาพถ่ายอัดลงกระดาษขนาด 8 x 10 นิ้ว หรือขนาดที่ใกล้เคียงที่ไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องใส่กรอบ โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพ และความละเอียดที่เหมาะสมกับการอัดขยายเป็นผลงานจริง ( หากผ่านเข้ารอบตัดสินค่อยอัดรูปตามขนาดจริง และใส่กรอบตามต้องการ )
 4. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 5. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชุด
 6. ผลงานแต่ละชุด มีจำนวนไม่เกิน 8 ชิ้น

วิธีสมัคร

 1. ถ่ายรูปบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
 2. ดาวน์โหลดใบแสดงวิธีติดตั้งผลงานจากเว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
 3. เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชิ้นงาน และใบแสดงวิธีการติดตั้งผลงาน
  หมายเหตุ
  การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมประกวดเท่านั้น ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายขนาด 8 x 10 นิ้ว ที่อัดลงบนกระดาษไปยัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การสมัครจึงจะสมบูรณ์
 4. พิมพ์หลักฐานการสมัครจากระบบฯ หรือจากอีเมล (ที่ระบบส่งกลับไปให้)
 5. ส่งเอกสารดังต่อไปนี้ทางไปรษณีย์ เพื่อทำการคัดเลือกรอบแรก
  • หลักฐานการสมัครที่ดาวน์โหลดจากระบบหรืออีเมล ( ข้อ 4 )
  • ภาพถ่ายขนาด 8 x 10 นิ้ว ที่อัดลงบนกระดาษไม่ต้องใส่กรอบ
  • ใบแสดงวิธีติดตั้งผลงาน
   โดยส่งไปที่
   ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( รังสิต )
   ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
   วงเล็บมุมซองว่า ( ส่งชิ้นงาน Young Thai Artist Award 2023 )

   หมายเหตุ
   ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นไม่รับงานที่ส่งจากขนส่งเอกชน เช่น Kerry J&T และอื่นๆ หรือเมสเซนเจอร์

 6. ปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดูตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ
 7. หากผ่านเข้ารอบตัดสินค่อยอัดรูป และใส่กรอบตามที่ระบุไว้ในใบแสดงการติดตั้งผลงาน เพื่อให้กรรมการพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะแจ้งต่อไปในภายหลัง

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

  ดาวน์โหลดใบแสดงวิธีการติดตั้งผลงาน

สาขาภาพยนตร์
FILM

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 ) กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาโทหรือสำเร็จการศึกษาในปี 2566

ผลงาน

 1. ภาพยนตร์สีหรือขาวดำ Live Action หรือ Animation ความยาวไม่เกิน 30 นาที (รวม Title และ End Credit)
 2. สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือ ความไม่สงบในสังคม
 3. เป็นผลงานที่ผลิตขณะที่เป็นนิสิต / นักศึกษาหรือเป็นผลงานที่ผลิตระหว่างเดือน เมษายน 2564 – กรกฎาคม 2566
 4. มีภาพและเสียงสมบูรณ์ พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ
 5. ไฟล์ผลงานคุณภาพความละเอียด 1080 x 1920 (HDV)
 6. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงาน ไม่เกินคนละ 1 เรื่อง

วิธีสมัคร

 1. ถ่ายรูปบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
 2. ดาวน์โหลดใบคำรับรองจากครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จากเว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com และนำเอกสารไปให้ครูหรืออาจารย์ ลงนามรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานต้นฉบับ และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา
 3. อัพโหลดผลงานบน www.youtube.com ( เพื่อตรวจสอบลิขสิทธิ์ภาพและเพลงเบื้องต้น )
 4. เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com
  • กรอกข้อมูลตามที่กำหนด
  • อัพโหลดคำรับรองฯ (ข้อ 2)
  • นำ link ผลงานจาก youtube มากรอกลงในระบบรับสมัคร (ข้อ 3)
 5. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

  ดาวน์โหลดใบคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวรรณกรรม
LITERATURE

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )

ผลงาน

 1. เป็นผลงานวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • นวนิยาย ( 1 เรื่อง ความยาว 60 – 80 หน้า )
  • เรื่องสั้น ( รวมเรื่องสั้นอย่างน้อย 8 เรื่อง โดยมีความยาวของแต่ละเรื่องไม่เกิน 8 หน้า )
  • กวีนิพนธ์ ( รวมบทกวีมีฉันทลักษณ์ หรือบทกวีขนาดยาว จำนวน 150 – 200 บท / กวีไร้ฉันทลักษณ์ จำนวน 60 – 80 หน้า )
 2. สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
 3. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ด้วยตัวเองไม่เคยเผยแพร่ที่ใด และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
 4. ให้จัดพิมพ์ผลงานในกระดาษ A4 อักษร Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 16 point ไม่ระบุชื่อผู้เขียนลงในผลงาน ต้องใส่เลขหน้าทุกหน้าของผลงาน โดยส่งมาในรูปแบบ (ไฟล์ PDF)
 5. ส่งประกวดได้คนละ 1 ผลงาน

วิธีสมัคร

 1. ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
 2. เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และอัพโหลดผลงานของตนเองในรูปแบบไฟล์ PDF ในระบบ
 3. ปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2566

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

สาขาการประพันธ์ดนตรี
MUSIC COMPOSITION

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2541 – 31 ธันวาคม 2551 )

ผลงาน

 1. ผลงานการประพันธ์ดนตรีในรูปของ Score Note ( ไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ลงบนผลงาน ) ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3 - 10 ชิ้น ( เลือกชนิดของเครื่องดนตรีได้อิสระ )
 2. ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง 5 - 12 นาที
 3. เป็นผลงานการประพันธ์ดนตรีที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ หรือได้รับการแสดงและเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์มาก่อน
 4. สร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ชมไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และไม่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สงบในสังคม
 5. ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ชิ้น เท่านั้น
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องจัดหานักดนตรี และผู้อำนวยเพลง (ถ้ามี) มาแสดงในรอบตัดสินด้วยตนเอง โดยได้รับ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพลงละ 6,000 บาท

วิธีสมัคร

 1. ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
 2. เข้าระบบรับสมัครที่เว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com กรอกข้อมูลตามที่กำหนด และอัพโหลด Score note ของตนเองในรูปแบบเป็นไฟล์ PDF มาในระบบรับสมัคร โดยไม่ระบุชื่อผู้เขียนลงในผลงาน
 3. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2566

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร