Loading...
Loading...
Loading...


Loading...
Loading...
Loading...รายละเอียด
YOUNG THAI ARTIST AWARD


สาขาศิลปะ 2 มิติ
TWO DIMENSIONAL ART

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 ธันวาคม 2550)

ผลงาน

1. งานจิตรกรรม งานภาพพิมพ์ หรืองานสื่อผสมอื่นๆ ไม่จำกัดแนวคิดและเทคนิค ซึ่งสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน
2. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
3. ผลงานต้องมีขนาด กว้าง x ยาว ไม่เกิน 1.8 x 1.8 เมตร รวมกรอบพร้อมติดตั้ง โดยที่ส่วนที่ยื่นออกมานอกเฟรมไม่เกิน 10 เซนติเมตร
4. เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการแสดงที่อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
5. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานไม่เกินคนละ 2 ชิ้น

วิธีสมัคร

1. ถ่ายรูปผลงาน และ รูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
2. เข้าระบบรับสมัคร กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายชิ้นงาน ในระบบรับสมัคร
3. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2565
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องส่งผลงานจริงให้กรรมการพิจารณา โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับอีกครั้ง


  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

สาขาศิลปะ 3 มิติ
THREE DIMENSIONAL ART

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 ธันวาคม 2550) และ ไม่ได้กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า

ผลงาน

1. งานประติมากรรม งานสื่อผสม ฯลฯ ไม่จำกัดแนวความคิดและเทคนิค ซึ่งสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน
2. สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง
3. ผลงานต้องมีขนาดของ ความสูง (H) ความยาว (W) และความลึก (D) รวมกันไม่เกิน 2.5 เมตร (ไม่รวมฐาน)
4. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
5. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
6. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคนละ 1 ชิ้น

วิธีสมัคร

1. ถ่ายรูปผลงานทุกด้าน และ ถ่าย VDO ผลงานรอบด้าน ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
2. เข้าระบบรับสมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวพร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชิ้นงานทุกด้าน และ VDO ที่ถ่ายรอบชิ้นงาน ในระบบรับสมัคร ( โดยยังไม่ต้องส่งผลงานจริงมา)
3. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2565
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องส่งชิ้นงานจริงให้กรรมการรอบคัดเลือกพิจารณาอีกครั้ง โดยจะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับ

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

วิธีวัดขนาดผลงาน

สาขาภาพถ่าย
PHOTOGRAPHY

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 ธันวาคม 2550)

ผลงาน

1. เป็นผลงานภาพถ่ายไม่จำกัดแนวคิด ซึ่งสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน
2. เป็นผลงานที่ถ่ายด้วยกล้องบรรจุฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล และสามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. ผลงานที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ต้องคำนึงถึงคุณภาพและความละเอียดที่เหมาะสมในกรณีที่ต้องอัดขยายเป็นผลงานจริง เมื่อผ่านรอบคัดเลือก
4. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานได้ ไม่เกินคนละ 2 ชุด
5. ผลงานแต่ละชุดต้องมีจำนวน ไม่เกิน 8 ชิ้น
6. ในการส่งผลงานรอบคัดเลือก เป็นภาพถ่ายอัดลงกระดาษขนาด 8 x 10 นิ้ว หรือขนาดที่ใกล้เคียงที่ไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเปลี่ยนแปลงไป และไม่ต้องใส่กรอบ หากกผ่านเข้ารอบสุดท้าย จึงค่อยอัดรูปขนาดจริงตามที่ต้องการได้
7. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

วิธีสมัคร

1. ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา และ ใบแสดงวิธีการติดตั้งผลงาน เตรียมไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดใบแสดงการติดตั้งผลงงานจากหน้าเว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมอัพโหลด รูปถ่ายชิ้นงาน และใบแสดงวิธีการติดตั้งผลงาน มาในระบบรับสมัคร
3. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2565
4. ส่งผลงานขนาด 8 x 10 พร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2565
5. ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่ง

5.1 ภาพผลงาน ขนาดรูป 8 x 10 นิ้ว ( หากผ่านเข้ารอบสุดท้าย จึงจะอัดรูปขนาดไซส์จริง)
5.2 ใบแสดงวิธีติดตั้งผลงาน
5.3 ปริ้นใบสมัครออกมาจากระบบ ( หรือ จาก อีเมลล์ที่ระบบส่งกลับไปให้ )
5.4 ส่งทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) ไม่รับงานที่ส่งจากขนส่งเอกชน เช่น Kerry J&T และอื่นๆ หรือ แมสเซอร์เจอร์เนื่องจากอาจารย์ผู้ประสานงานติดสอนหนังสือ)
โดยส่งมาที่ อาจารย์ นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) ถนนพหลโยธิน ต คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โดยวงเล็บมุมซองว่า "ส่งชิ้นงาน Young Thai Artist Award 2022" ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2565 เท่านั้น ดูตราประทับวันที่ส่งเป็นสำคัญ

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

  ดาวน์โหลดใบแสดงวิธีการติดตั้งผลงาน

สาขาภาพยนตร์
FILM

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาโท หรือสำเร็จการศึกษาในปี 2565

ผลงาน

1. ภาพยนตร์สีหรือขาวดำ Live Action หรือ Animation ความยาวไม่เกิน 30 นาที (รวม Title และ End Credit)
2. เป็นผลงานที่ผลิตขณะที่เป็นนิสิต/นักศึกษาหรือเป็นผลงานที่ผลิตระหว่างเดือน เมษายน 2563 – กรกฎาคม 2565
3. มีภาพและเสียงสมบูรณ์ พร้อม subtitle ภาษาอังกฤษ
4. ส่งไฟล์ผลงานเป็นลิงค์จาก WWW.YOUTUBE.COM คุณภาพความละเอียด 1080 x 1920 (HDV)
5. สงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานไม่เกินคนละ 1 เรื่อง
6. ผลงานต้องสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ที่ได้ชมผลงาน

วิธีสมัคร

1. ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา และ ใบคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมไว้ โดยสามารถดาวโหลดใบคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จากหน้าเว็บไซต์ www.youngthaiartistaward.com ผู้สมัครจะต้องดาวน์โหลดใบคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาในสังกัด แสดงใบรับรองว่าเป็นผลงานต้นฉบับ และเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา
2. นำผลงานของตนเองอัพโหลดผ่าน www.youtube.com หรือ อื่นๆที่สามารถให้กรรมการดูได้โดยง่าย
3. กรอกข้อมูลผู้สมัคร และ นำ link ผลงานกรอกลงในระบบรับสมัคร และ คำรับรอง อับโหลดมาในระบบรับสมัคร
4. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2565

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

  ดาวน์โหลดใบคำรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวรรณกรรม
LITERATURE

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2540 – 31 ธันวาคม 2550 )

ผลงาน

1. เป็นผลงานวรรณกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- นวนิยาย (1 เรื่อง ความยาว 60 – 80 หน้า)
- เรื่องสั้น (รวมเรื่องสั้นอย่างน้อย 8 เรื่อง โดยมีความยาวของแต่ละเรื่องไม่เกิน 8 หน้า)
- กวีนิพนธ์ (รวมบทกวีมีฉันทลักษณ์ หรือบทกวีขนาดยาว จำนวน 150 – 200 บท / กวีไร้ฉันท ลักษณ์ จำนวน 60 – 80 หน้า)
2. ส่งประกวดได้คนละ 1 ผลงาน
3. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ด้วยตัวเอง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใด และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน
4. ให้จัดพิมพ์ผลงานในกระดาษ A4 อักษร Angsana New หรือ Cordia New ขนาด 16 point และ ไม่ระบุ ชื่อผู้เขียนลงในผลงาน ต้องใส่เลขหน้า ทุกหน้าของผลงานโดยส่งมาในรูปแบบ (ไฟล์ PDF)
5. ผลงานต้องสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้อ่าน รวมทั้งมีสำนวนและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

วิธีสมัคร

1. ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ในระบบรับสมัคร
3. อัพโหลดผลงานของตนเองในรูปแบบไฟล์ PDF มาในระบบรับสมัคร
4. ปิดรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2565

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร

สาขาการประพันธ์ดนตรี
MUSIC COMPOSITION

คุณสมบัติ

เยาวชนสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540)

ผลงาน

1. ส่งผลงานการประพันธ์ดนตรี ในรูปของ Score note (ไม่ระบุชื่อผู้ประพันธ์ลงบนผลงาน) ที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 3-10 ชิ้น (เลือกชนิดของเครื่องดนตรีได้อิสระ)
2. ความยาวของผลงานอยู่ระหว่าง 5-12 นาที
3. เป็นผลงานการประพันธ์ดนตรีที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ หรือได้รับการแสดงและเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์มาก่อน
4. ผลงานการประพันธ์ ต้องสร้างสรรค์สังคม ยกระดับจิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้แก่ผู้ฟัง
5. ผผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ชิ้นเท่านั้น
6. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องจัดหานักดนตรีและผู้อำนวยเพลง (ถ้ามี) มาแสดงในรอบตัดสิน ด้วยตนเอง โดยได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนเพลงละ 6,000 บาท

วิธีสมัคร

1. ถ่ายรูปบัตรประชนชน บัตรนักศึกษา เตรียมไว้
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว ในระบบรับสมัคร
3. อัพโหลดผลงานของตนเองในรูปแบบ Score note เป็นไฟล์ PDF มาในระบบรับสมัคร
4. ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2565

  ดาวน์โหลดคุณสมบัติและวิธีการสมัคร